Sari la conținut
Home » POLITICA DE RETUR

POLITICA DE RETUR

POLITICA DE RETUR

Politica de Retur pentru produsele digitale livrate electronic

            Potrivit dispozițiilor OUG 34/2014, articolul 16, litera m

            ART. 16

    (1) Exceptări de la dreptul de retragere

    Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

    m) contractele de furnizare de conţinut digital care nu este livrat pe un suport materialdacă executarea a început şi, în cazul în care contractul dă naştere unei obligaţii de plată pentru consumator, în condiţiile în care:

             (i) consumatorul şi-a dat acordul prealabil expres pentru începerea executării în cursul perioadei de retragere;

            (ii) consumatorul a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul de retragere în consecinţă;

             (iii) profesionistul a furnizat confirmarea încheierii contractului, în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).

            Conform art. 7 alin.2 din OUG nr.34/2014 (citat in art.16 alin.1 amintit anterior)

            ART. 7

               Condiţii de formă pentru contractele în afara spaţiilor comerciale

              (2) Profesionistul furnizează consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în conformitate cu art. 16 lit. m).

            Conform art. 8 alin.7 din OUG nr.34/2014 (citat in art.16 alin.1 amintit anterior)

            ART. 8

             Condiţii de formă pentru contractele la distanţă

             (7) Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării bunurilor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:

            a) toate informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1), cu excepţia cazului în care profesionistul a transmis deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanţă;

            b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului şi acordul în conformitate cu art. 16 lit. m).

            Conform art. 9-15 din OUG nr.34/2014 (citat in art. 16 alin.1 amintit anterior)

            ART. 9

    Dreptul de retragere

    (1)  Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintrun contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14. Termenul de retragere de 14 zile se extinde la 30 de zile pentru contractele încheiate în contextul vizitelor nesolicitate efectuate de un profesionist la domiciliul unui consumator sau al deplasărilor organizate de un profesionist cu scopul sau efectul de a promova sau a vinde bunuri consumatorilor, în scopul protejării intereselor legitime ale consumatorilor în ceea ce priveşte practicile comerciale sau de vânzare agresive sau înşelătoare.

    (2)  Fără a aduce atingere art. 10, perioadele de retragere menţionate la alin. (1) expiră în termen de 14 zile sau 30 de zile, după caz, de la:

    a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

    b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

             (i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă bunuri multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun;

            (ii) în cazul livrării unui bun care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese;

              (iii) cazul contractelor pentru livrarea periodică de bunuri pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului bun;

    c) data încheierii contractului, în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

    (3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 10

    Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere

    (1)  În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere, prevăzută la art. 9 alin. (1).

    (2)  În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la alin. (1) în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. (2), perioada de retragere expiră în termen de 14 zile sau 30 de zile, după caz, de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

    ART. 11

    Exercitarea dreptului de retragere

    (1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele variante:

    a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă;

    b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

    (2) Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menţionată la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.

    (3) Profesionistul poate, în plus faţă de posibilităţile menţionate la alin. (1), să acorde consumatorului opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a formularului de retragere.

    (4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine consumatorului.

    ART. 12

    Efectele retragerii

    Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:

    a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;

    b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

    ART. 13

    Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii

    (1) Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11.

    (2) Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

    (3) Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

    (4) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi bunurile, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării bunurilor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis bunurile către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

    (5)  În ceea ce priveşte datele cu caracter personal ale consumatorului, profesionistul respectă obligaţiile aplicabile prevăzute în <LLNK 12016   679120BO01   0 26>Regulamentul (UE) 2016/679.

    (6)  Este interzis profesionistului de a utiliza orice conţinut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist, cu excepţia cazului în care acest conţinut:

    a) nu are nicio utilitate în afara contextului conţinutului digital sau al serviciului digital furnizat de profesionist;

    b) are legătură doar cu activitatea consumatorului atunci când foloseşte conţinutul digital sau serviciul digital furnizat de profesionist;

    c) a fost agregat cu alte date de către profesionist şi nu poate fi dezagregat sau poate fi dezagregat doar cu eforturi disproporţionate;

    d) a fost generat în comun de către consumator şi alte persoane, iar alţi consumatori pot continua să utilizeze conţinutul.

    (7) Cu excepţia cazurilor menţionate la alin. (6) lit. a), b) sau c), profesionistul pune la dispoziţia consumatorului, la cererea acestuia, orice conţinut, altul decât datele cu caracter personal, care a fost furnizat sau creat de consumator la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital furnizat de profesionist.

    (8)  Consumatorul are dreptul de a recupera respectivul conţinut digital fără costuri, într-un termen rezonabil şi într-un format utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, fără impedimente din partea profesionistului.

    (9)  În cazul retragerii din contract, profesionistul poate împiedica orice utilizare ulterioară a conţinutului digital sau a serviciului digital de către consumator, în special prin blocarea accesului consumatorului la conţinutul digital sau la serviciul digital sau prin dezactivarea contului de utilizator al consumatorului, fără a aduce atingere alin. (7).

    ART. 14

    Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

    (1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi bunurile, consumatorul returnează bunurile sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepţioneze bunurile, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

    (2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea bunurilor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora bunurile au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia bunurile pe cheltuiala sa dacă bunurile, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

    (2^1) În cazul retragerii din contract, consumatorul se abţine de la utilizarea conţinutului digital sau a serviciului digital şi de la punerea acestuia la dispoziţia terţilor.

    (3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii bunurilor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării bunurilor. Diminuarea valorii bunurilor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este responsabil pentru diminuarea valorii bunurilor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).

    (4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii bunurilor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării bunurilor.

    (5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

    (6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:

    a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:

            (i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);

            (ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);

    b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, în una dintre următoarele situaţii:

            (i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de sfârşitul perioadei de 14 zile sau de 30 de zile, după caz, menţionată la art. 9;

            (ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de retragere în momentul în care îşi dă consimţământul;

             (iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).

    (7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

    ART. 15

    Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare

    Fără a aduce atingere <LLNK 12010    50180 301   0 60>art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12010   288 10 201   0 18>Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare, în cazul în care consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale în conformitate cu art. 9-14 din prezenta ordonanţă de urgenţă, orice contract auxiliar încetează în mod automat, fără costuri pentru consumator, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

            Ca urmare din analiza textelor legale amintite, fac excepție de la dreptul de retur produsele livrate electronic (pe email, website sau orice canal de comunicare electronică), dacă prestarea/executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului prin aplicarea unei bife in căsuța de acceptare a termenilor si conditiilor contractuale anterior plasarii finalizarii comenzii și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. Clientul confirma luarea la cunoștință a acetui aspect în momentul în care acceptă să plaseze o comandă pe website-ul nostru sau website-urile partenere unde suntem prezenți, prin confirmarea citirii si acceptarii „Termenilor și Condițiilor”.

            Cheia de produs este unică.

            În momentul în care este activata pe un dispozitiv/echipament fizic sau virtual, acea cheie nu mai poate fi folosită de altcineva. Din acest motiv, cheile de produs NU pot fi returnate.

Toate produsele digitale comercializate de noi au garanție, conform mențiunilor de la secțiunea „Garanția produselor”, astfel încât, în condițiile indicate la secțiunea amintită și cu respectarea acestora, dacă întâmpinați dificultăți la activare, vă vom oferi o nouă licență sau asistență pentru activarea licenței cu succes. Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați pagina “Garanția produselor”.

            Unele produse pot fi nefuncționale din cauza unei greșeli de transmitere a cheilor de produs. Exemplu: ștergerea din greșeală a unui caracter din cheia de produs făcând că această să fie incompletă sau trimiterea unei chei de la alt produs față de cel comandat.

            În cazul în care există orice probleme tehnice, de activare (în termenul prevăzut la fiecare produs în parte – a se vedea secțiunea „Garanția produselor”) sau de funcționare a cheilor de produs (în perioada în care asigurăm garanția și după momentul activării doar pentru anumite tipuri de liecnte – a se vedea secțiunea „Garanția produselor”), contactați-ne. În aceste condiții, noi vom verifica dacă acea cheie a fost activată și dacă aceste probleme nu se pot soluționa, vom înlocui produsele în condițiile prevăzute de legislația specifică în vigoare OUG nr.140/2021, OUG nr.141/2021, OUG nr.34/2014.

Incepe conversatia
1
LicenteOnline.ro
Bine ati venit pe site-ul nostru, daca aveti nevoie de ajutor sau informatii nu ezitati sa ne contactati.
~~
-Comenzile plasate dupa ora 23:00 vor fi livrate in urmatoarea zi lucratoare.
-Comenzile sunt livrate in 15 minute (in intervalul orelor de program).
-Plata se poate face prin transfer bancar/OP sau direct cu cardul pe site.
-Se ofera factura fiscala pentru firme si persoane fizice.